utolsó frissítés: 2015. július 15.

Szocialista modernizáció Romániában az ötvenes-hatvanas években. In: Történelmünk a Kárpát-medencében (1926-1956-2006). Szerk. Kovács Kiss Gyöngyi. Komp-Press Kiadó Kolozsvár, 2006. p.185-196.


Sz;kelyf0ldi moderniz’ci= az 0tvenes/hatvana s;vekben

Szocialista modernizáció Romániában az ötvenes-hatvanas években
(keretek, előfeltevések)

Előadásom négy részre osztott, szerkesztett változatában az általam használt modernizációs fogalomról, valamint a hatvanas évek elején Romániában bekövetkezett modernizációs fordulat politikai feltételeiről szólok. Az alább olvasható megállapításokat megalapozó kutatás eredményeit részletesebben bemutattam egy nemrég megjelent tanulmánykötet[1] két írásában.

1. A kommunista diktatorikus átalakulás meghatározó korszakának, a sztálini korszaknak a leírására először a modernizációs paradigmát használták.[2] A fogalom azonban gyorsan befutotta tudományos pályáját. A huszadik század végén már arról beszéltek társadalomkutatók, hogy teljességgel alkalmatlan a fogalom a társadalmi valóság megragadására, és csupán igen általános jelentéskörének, mindennapi, aktuálpolitikai szótárakban való jelenlétének köszönheti fennmaradását.  

A társadalom a második világháború után Romániában, a Székelyföldön is gyorsan és gyökeres formában átalakult. Sokkal erősebb volt a  társadalmi dinamika, több a fizikai, társadalmi helyváltoztatás, mint az előző korszakban: gyarapodtak az átmeneti, mobil helyzetek (iparosodás, városiasodás). Ahogy a korszak propagandája kiemelte, és például filmhíradók felvezető képsorait kommentálva világgá kürtölték: ,,Egy hatalmas építőtelep az ország...". Mindeközben sokkal több ember, csoport, helyszín sokkal több szállal kapcsolódott egymáshoz.

A centrumok átalakulnak és átalakulást generálnak a perifériákon is.

Megsokasodtak és diverzifikálódtak a napi kapcsolatok, komplexebbé váltak a társadalom struktúrái és az ezek közötti kommunikáció, kapcsolattartás.

Mindezek mögött ott állt az ideológiai- politikai, államszervezési szándék és tevékenység, ennek ismeretében lehet csak a társadalmi jelenségeket megérteni — és az ismeretek hiányos volta, feldolgozatlansága sajnos a megértés hiányosságait eredményezi.

A korszakban a hatalommegragadás pillanatától a kiépülő párt- és államapparátus (ez utóbbi esetében a minisztériumok, néptanácsok mellett elsősorban a belügyi szervek, a politikai rendőrség: Szekuritáté) látott el az osztályharcos, korlátozó mellett egyre inkább társadalmat befolyásoló, társadalomszervező funkciókat. A tartományi és rajoni pártappartátus tevékenységét  különböző osztályok szervezték, ezek közül első pillanattól a legfontosabb a szervezési osztály, az első titkár helyettese mindig a szervezési titkár. 

A hatalom csúcsán a hatvanas években bekövetkező személycsere nyomán az új pártfőtitkár is elsősorban a szervezési tevékenységet erősítette meg. Erre építve lehetett a párttagok létszámát rohamosan gyarapítani, [3] a társadalmat fokozattan behálózni, a gazdaságot hatékonyabbá tenni, és nem utolsósorban a centralizált vezérlést megerősíteni. A termelékenység, minőségbiztosítás, tervfegyelem, a lakosság ellátásának kérdései is elsősorban szervezési kérdésekként jelennek meg az apparátusban.

Az ötvenes évek végének sajátos jelensége, hogy tartományi szinteken is létrehozták a tervezés műhelyeit, azaz megjelent a tervezési szakértelem, tudás. Igen fontos fordulatnak tartom ezt a társadalomszervezés, a társadalom átalakulása szempontjából. Egyrészt azért, mert - elvben legalábbis - tudományosan megalapozott döntéselőkészítést eredményez. Másrészt azért, mert a nemzeti, tudományos-oktatási centrumoktól távolabb is megjelenik az a mérnöki-természettudományos, közgazdasági tudás, amely a technikai, társadalmi átalakulást alapvetően befolyásolja.   

Én előadásomban mindezen jelenségeknek, az igen általános értelemben vett romániai, ötvenes-hatvanas, részben a hetvenes években történő átalakulási folyamatnak a  megnevezésére használom a modernizáció fogalmát. Ez az a korszak Romániában, amikor visszafordíthatatlanul megváltoztak a Toffler-i értelemben vett játékszabályok:[4] a ,,második hullám" végiseper az országon,  a standardizáció, specializáció, szinkronizáció, koncentráció, maximalizáció és centralizáció  - az ipari társadalom — elvei diadalmaskodnak.[5]

2. Stefan Hradil társadalmi struktúra és társadalmi változás viszonyait tárgyaló tanulmányában[6] felleltározza a modernizációként felfogható társadalmi-gazdasági, a modern társadalomra és ipari társadalomra jellemző jelenségeket. Kiindulópontja: a társadalom működésének hosszú távú alapmintáihoz viszonyítva beszélhetünk csak a rövid távú változásokról, átalakulásokról. Mindig szükségesek ,,bizonyos hivatkozási pontok és mértékek", bizonyos konszenzus ahhoz, hogy a különböző történelmi korszakok, országok társadalmi szerkezetét vizsgálhassuk, összehasonlíthassuk, osztályozhassuk, és a végbemenő változásokat mérlegelhessük. Hradil a modern, az ipari és a fejlett ipari társadalmakat mint szukcesszív, egymásból kinövő jelenségeket tárgyalja.

Én ezt annyiban másképp látom, hogy a vizsgált régióban  nem szukcesszív megjelenést, hanem egymásba csúszást, szinkron eseményeket tapasztalhattunk. A társadalom-működés alapmintáit Kelet-Európában a második világháború végétől a 1990-ig tartó évtizedekben az agresszív hatalmi centralizáló, a diktatorikus társadalom-átalakító tevékenységek definiálták, ezért ezek erre adott válaszként arikulálódtak: ellenállás,[7] egyensúly (stabilitás) -keresés, adaptáció.

A szocializmus korszakában a társadalom nem volt kezdeményező.

A hatalom tervezte, szervezte a társadalom centralizációját elsősorban a társadalmat behálózó és mégis elkülönülő, az alapvető hierarchizáltságot megvalósító pártapparátus működtetésén keresztül.[8] Megtervezte és megvalósította a specializációt, azaz bürokratikus, vagyis hivatali, szervezeti, foglalkozási és szerep-különbségeket. A tervgazdaság alapját a racionalizált, kiszámítható, szabványosított munka, ár-fizetés, termelés-fogyasztás, képzés-életút képezte. A társadalom kezelhetőségének alapfeltétele volt egyrészt az újfajta intézményesítettség kiépítése (tömegszervezetek, szabadidős tevékenységek (pl. kultúrház és rendezvényei), ünnepek és fesztiválok, de nem utolsósorban a szociális szolgáltatások), másrészt a társadalmi szinkronizáció: az ipari világ követelte munkafegyelem, ingázás, az oktatási (valamint gyerek és ifjúsági tömegszervezetek) általt standardizált szocializáció, a propaganda és agitáció rendezvényei, esemény-tematizálása.

A modernizáció mindezek összegződéseként jön létre.

3. Dobrincu-Irodachi szerint [9]a szovjet külpolitikai vonalról való leszakadás jelentette a fordulatot a kommunizmus fejlődésében Romániában. A folyamat 1958-1968 között zajlott. A kezdete a szovjet csapatok kivonulása. A nyílt szembeszállás ideje 1963, a kínaiakkal való kapcsolaterősítés, valamint 1964, az ugynevezett ,,Velev-tervvel" való szembenállás pillanatai 1964 áprilisában, amikor a KGST tárgyalta a szocialista országok közötti munkamegosztás kérdését. Az RMP KB 1964 április 21-i politikai nyilatkozata szovjetellenes és nemzeti volt.

Az így kinyilvánított függetlenség csúcspontja az 1968-as csehszlovákiai invázóval szembeni, Ceausescu vezette elítélő kampány.

Stelian Tanase könyvében a Gheorghiu-Dej korszakot vizsgálja, a periodizációja figyelemre érdemes.[10] Két ciklust különböztet meg: 1948-1957 és 1958-1972 között, mindkettőn belül pedig megnevez két, egymást felváltó időszakot. Az egyiket ,,a társadalom letámadása" jellemzi: az új hatalom represszív volt, a társadalmat mobilizálta, alacsonyan tartotta az életszínvonalat, a másikban pedig taktikát változtatva érdekeltté tette, anyagilag serkentette elsősorban a professzionális elitet és csökkentette az ideológia nyomást. Az első ciklus első időszakát az éles osztályharc jellemezte és a Sztálin halála utáni felengedéssel ért véget. A második ciklus első időszaka az 56-os forradalom utáni megtorlási hullámmal és az erőltetett iparosítás előtérbe kerülésével kezdődött és a kollektivizálás befejezéséig tartott. Az ekkor előtérbe kerülő modernizáció a társadalom új rétegződését eredményezi, és megjelennek olyan társadalmi csoportok, a professzionális és kulturális elit olyan csoportjai, amelyek rivalizálnak a politikai elittel. Az új csoportok saját érdekeik megvalósítását követik, és a kommunista elit által vezényelt felgyorsuló változásban, a ,,sikeres megvalósítások" nyomán a társadalom fejlődésének spontán dimenziói az előző korszakhoz képest teret nyernek.

A politika azért, hogy megőrizze a hatalmi monopóliumot, az ideológai szükségszerűségeknek ad prioritást, ezzel gátolva ezt a fejlődést.

A termelés, fogyasztás racionalizálása, a döntési folyamat, az érdekcsoportok diverzifikálódása, ezen csoportok autonómabbá válása, az elitek közötti, meg az elitek és társadalom közötti összetettebb dinamika kialakulása, valamint a spontán (akkoriban a főtitkári beszédekben szubjektivistának és voluntaristának nevezett, és ezzel olytannak elismert, melyre kevésbé terjed kia z ellenőrzés) tényezők szerepének növekedése ellentétes azzal az iránnyal, melyet a kommunista elit diktál a társadalomnak.

A modernizáció ugyan a rendszer korlátain belül, de olyan racionalizációt feltételez, amely a döntéshozatal decentarlizációját, más társadalmi csoportok bevonását jelenti — elsősorban olyanokét, amelyek a politikai elit kívánta modernizációt valóban végre tudják hajtani ( professzionális elit,  menedzserek, adminisztrátorok, mérnökök, kutatók és tudósok). Ha a hatalom gyorsítani akarta a fejlődést — márpedig akarta, mert a kapitalista nyugat ezt diktálta - , akkor számolni kellett vetni a politikai elitnek ezen csoportok érdekeivel. És az, hogy meddig ment el a politikai elit abban, hogy más csoportok számára is biztosítsa

 a döntéshozatalhoz, az előjogok és források elosztásában való részvételt, a legvalóságosabban  mutatta mennyire akarja a politikai elit a társadalom modernizálásának irányába elindulni.[11]

4. Romániában a sztálinizmus biztosította az erőforrások erőteljes koncentrációját.  Voluntarizmussal és a társadalom mozgósításával a hatalomnak sikerült 1948 és 1965 között egy extenzív fejlődés kikényszerítése, ez elsősorban a sajátos humán források felhasználására, az életszínvonal alacsonyan tartására alapozta. A munkaerő-tartalék az egyik fontos oka volt a kormányzó elit konzervativizmusának. Nem voltak olyan kényszerítő körülmények, amely következtében más erőforrást is olyan intenzíven kiaknázott volna, mint a munkaerőt.  Erre építhetett (ezt hozta előtérbe) a megyésítés is. A korszak politikai elitje az iparosítását tekintette a hatalmi legitimációja alapjának. A program sikere egyúttal létének igazolása is volt. A diktált iram 1953 márciusa vagy 1961 októbere utáni csökkenését úgy tekintették, mint a belső helyzet megerősítésére érdekében szükséges kompormisszumokat, és arra számítottak, hogy a helyzet stabilizációjával a támadás folytatódik.[12]

Romániában a felhalmozás, egy új modernizációs korszak — annak ellenére, hogy már a negyvenes évek végén meghirdették — csak az ötvenes évek végén kezdődött. Nemzetközi összehasonlításban ez nem volt egy kiugróan sikeres folyamat. 1960-ban Románia gazdasági fejlettségben a szocialista országok közül csak Jugoszláviát előzi meg, Görögországgal és Portugáliával egy szinten áll. 1980-ban Jugoszláviával továbbra is egy szinten van, Görögország megelőzi, Portugália — amely 1986-ban csatlakozik az Eu-hoz — egy kevéssel lemarad mögötte.[13]   

Az ötvenes-hatvanas évek fordulója a — kelet-európai kontextusba illeszkedő — hivatalos propaganda szerint a gazdasági növekedés megugrásának időszaka Romániában.  A legmagasabb politikai fórumok, a pártkongresszusok szónoki emelvényein elhangzottak szerint az 1956—1960 közötti időszakban az ipari termelés átlagos évi növekedése 10,8 százalék, az 1961—1965 közötti időszakban 14,4 százalék volt.[14] Ez utóbbi a legmagasabb érték Románia második világháború utáni történetében.

Az időszakot a Szovjetunióban Hruscsov személye, valamint az az elképzelés uralja, hogy a szovjet politikai-gazdasági-társadalmi rendszer felsőbbrendűségének bizonyítékaiként a szocialista országok gazdaságai bizonyos területeken utolérik és elhagyják a fejlett kapitalista országok gazdaságait. Az „űrkorszak” nyitányát kétségtelenül a szovjet sikerek jellemzik.  A „dognaty i peregnaty” (utolérni és túlszárnyalni) elve a Brezsnyev-korszak kezdetéig uralja a kelet-európai sikerpropagandát.  

Hruscsov 1960-ban részt vesz a Román Munkáspárt (RMP) III. kongresszusán, és beszédében többek között kijelenti: ,,A néphatalom megteremtése után a kelet-európai népi demokratikus országok dolgozói sikerrel építik a leghaladóbb társadalmi rendszert, a szocializmust. Politikai és társadalmi szempontból Nyugat-Európa országai máris a történelem perifériájára kerültek. Egyelőre még hivalkodnak gazdasági fejlődésük magas színvonalával. De a szocialista országok már ezen a téren is utolértek számos fejlettnek tartott nyugat-európai országot. A szocialista országok fejlődési üteme oly gyors, hogy komoly mértékben kezdenek utolérni olyan jelentős kapitalista országokat, mint Franciaország és Olaszország."[15]

Hruscsov és társai szemlélete szerint a jelen történelmi folyamatainak politikai és társadalmi centruma a lendületesen fejlődő kelet-európai, szocializmust építő országok, élükön a Szovjetunióval. A gond a szocialista gazdasággal van, amelyben az állami tervvel összehangolt folyamatok hatalmas erőforrások mozgósítását teszik lehetővé, de hiányzanak az igazán távlati tervelőirányzatok, a kidolgozott és egyeztetett tervek. Az ötvenes-hatvanas évek fordulóján a Szovjetunióban húsz éves, ennek nyomában pedig, a szovjet szakemberek tanácsait és munkamódszereit követve, Romániában hat éves „népgazdaság-fejlesztési”, illetve az ezt magában foglaló tizenöt éves távlati fejlesztési tervet dolgoznak ki. Ehhez igazodva, ezt teljesítve remélik a gyors fejlődést, a kapitalista országokkal folytatott verseny megnyerését.

A Szovjet Kommunista Párt 1959-ben tartott XXI. rendkívüli kongresszusán az 1956-os  XX. kongresszuson már meghirdetett elvet mint a tervezés alapelvét hangoztatták. A két kongresszus között megtörtént az első szputnyik fellövése, az „űrkorszak” nyitánya. A Szovjetunió a termonukleáris és a rakétaipar területén megelőzte a nála kétszer nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező Egyesült Államokat. A Szovjetunió vezetői úgy gondolták, hogy ha a KGST nyújtotta integrációt jobban kihasználják, a szocialista országok gazdasági—tudományos—műszaki erőit jobban összpontosítják, a növekedés üteme fokozható, akkor pedig 1980-ra, tehát egy emberöltő alatt elérhető a kommunizmus. Az SZKP 1961-ben tartott XXII. rendkívüli kongresszusán megfogalmazták: a szovjet állam össznépi állam, és a cél 1980-ig a kommunizmus anyagi-műszaki alapjának megteremtése. A húsz éves programban olvasható, hogy 1980-ban a Szovjetunió ipari termelése lényegesen több lesz, mint 1960-ban a világ ipari termelése, a mezőgazdaság három és félszeres növekedése pedig az élelemellátás bőségét eredményezi.[16]

A Román Munkáspárt Központi Bizottságának 1961 november 30 - december 5-i Plenárisán Gheorghiu-Dej beszámol a kongresszusról. A beszédből a meghirdetett elvek feltétlen elfogadása olvasható ki: ,,A kongresszus világtörténelmi jelentősége abból fakad, hogy  - a marxista gondolkodás történetében először — elfogadta a kommunista társadalom felépítésének tudományos programját. A világtörténelem egész menete mutatja, hogy milyen óriási utat tettek meg a kommunizmus eszméi: egy tudománnyá alakult, utópisztikus felfogásból a szocialista világrendszerben megtestesült valósággá váltak, most pedig az SZKP Programja révén konkretizálódik a világ holnapi képe".[17] Mindazt fontosnak tartja, ami a későbbi román pártprogramokban is mint alapelvek jelennek meg: ,,A Program sokoldalúan fejleszti és gazdagítja a marxista-leninista tanítás téziseit a szocializmusnak kommunizmussá való átalakítása törvényeitől, a kommunizmus műszaki-anyagi alapjának megteremtéséről; a falu előrehaladásának útjáról a kommunizmus felé, az osztálykülönbségek elmosódásáról és a társadalmi egyenlőség meghonosodásáról; a ,,mindenkinek képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint" elv alkalmazásának feltételeiről; a kulturális forradalom kiteljesítéséről és az új ember neveléséről; a proletárdiktatúra államának átalakításáról össznépi állammá, a szocialista államrendszer átalakításáról a jövendő kommunista társadalmi önigazgatássá; a kommunista párt vezető szerepének növeléséről."[18]

1962 júniusában Moszkvában a KGST tagországok vezetői tárgyaltak a párhuzamosan kidolgozott hosszú távú tervek egybehangolásáról, és egyezkedtek a „szocialista munkamegosztás alapelveiről”. A román vezetők nem fogadták el a román gazdaságra kiosztott szerepet, és 1964-ben Románia megfogalmazta saját különállására vonatkozó téziseit. Ezek lényege, hogy a román vezetés nem egyezik bele abba, hogy egyes gazdasági vezető funkciók az állam hatásköréből államfölötti szervek vagy szervezetek hatáskörébe menjenek át. Az érvelés szerint ,,a népgazdaság tervszerű vezetése a szocialista állam szuverenitásának egyik alapvető, lényeges és elidegeníthetetlen jogköre, mivel az állami terv az a fő eszköz, amivel a szocialista állam valóra váltja a maga politikai, társadalmi és gazdasági céljait, meghatározza a nemzetgazdaság fejlődésének irányát és ütemét, alapvető arányait, a felhalmozásokat, a nép anyagi és kulturális életszínvonalának növelését célzó intézkedéseket. A szocialista állam szuverenitása feltételezi azt, hogy az állam ténylegesen és teljesen rendelkezzen e jogkörök gyakorlati ellátásának eszközeivel, saját kezében tartva a gazdasági és társadalmi élet vezetésének összes mozgató erőit.[19]

Az állam pedig, bár ezt nem mondják ki nyíltan a román vezetők, mi vagyunk — szovjet vagy bármilyen más segítség és támogatás nélkül. Nem mondják ki, de körülírják: ,,Senki sem ismerheti alaposabban és mélyebben egyik vagy másik országban az osztályerők viszonyát és helyzetét, az erőeltolódásokat és a tömegek hangulatának alakulását, a belföldi és nemzetközi körülmények sajátosságait, mint az illető ország kommunista pártja. Minden párt kizárólagos joga önállóan kidolgozni a maga politikai vonalát, konkrét célkitűzéseit, ezek elérésének útjait és módszereit... [...] Nem létezik és nem létezhet „atya-párt” és „fiú-párt”, „felsőbbrendű párt” és „alárendelt párt”, csak az egyenjogú kommunista és munkáspártok  nagy családja létezik, egyetlen pártnak sincs és nem is lehet kivételes helye, nem kényszerítheti rá más pártokra irányvonalát és véleményét."[20] 

Nem csupán vakmerő hatalmi manőverezésről van szó, hanem a szovjet—kínai konfliktus jó taktikai érzékkel való kihasználásáról is. A szovjet tankok segítségével történő hatalommegragadás periódusához, a szovjet gazdasági-műszaki segítséggel, szovjet tanácsadókkal elkezdődő államépítés időszakához, az ország szovjet mintára való területi-adminisztratív átszabásához, a sztálini alkotmány lemásolásához, az ötvenes évek elejéhez képest mindez komoly szemléleti és szerkezeti változást feltételez.

Továbbá, és ezt tartom igazi, a politikán túlmutató társadalmi fordulatnak: feltételezi azt a tudást, amely éppen a hosszú távú tervek előkészítése, kidolgozása során halmozódott fel. Feltételezi a pozitív, leltározó, jelentős mennyiségű tudást, valamint a szervezési potenciál kialakításának és fenntartásának, a kongresszusok és a pártműködtetés mindennapi formái által biztosított sikeres legitimációtermelés mechanizmusainak az ismeretét, illetve az erre építő szervezeti formákat, nem utolsósorban pedig: egy új generáció legjobb erőinek integrálását a párt- és állami tevékenységbe.

Lehet, sarkítottnak tűnő, vitára sarkalló a kijelentés, de ki kell mondani: Románia sikeres ország, a román elit sikeres vezető-szervező volt a hatvanas években.

Bibliográfia

Bartha Eszter
2003 A sztálinizmus a régi és új historiográfiában. A jelenség meghatározásának elméleti és módszertani problémái. in: Eszmélet 57. p. 4-29.

Dobrincu, Dorin, és Irodachi, Constantin ed.
2005 Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962). Cuvint inainte de Gail Kligman si Katherine Verdery. Polirom Iasi.

Gagyi József
2005/a A Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet. Hatalom, értelmiségiek, társadalom. in: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ,,ötvenes" években. Pro Print Könyvkiadó Csíkszereda. 2005. p. 398-420.
2005/b A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában. Hatalom, szakértelem, átalakulás. in: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ,,ötvenes" években. Pro Print Könyvkiadó Csíkszereda. 2005. p. 445-476.

Hradil, Stefan
é.n. Társadalmi struktúra és változás. .in: Társadalmi rétegződés. szerk. Andorka Rudolf, Stefan Hradil, Jules L. Peschar, Aula Kiadó Kft, Budapest, p. 67-138.

Hunya Gábor
1990: A Ceauşescu-korszak gazdasága. In: Hunya Gábor — Réti Tamás — R. Süle Andrea — Tóth László: Románia 1944—1990. Gazdaság- és politikatörténet. Atlantisz Kiadó (Medvetánc), Budapest, 49—86.

Oláh Sándor
2001 Csendes csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda.

Pető Iván — Szakács Sándor
1985: A hazai gazdaság négy évtizedének története — 1945—1985. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Tănase, Stelian
1998 Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948--1953. Humanitas, Bucuresti.

Toffler, Alvin
2001 A harmadik hullám. Typotext Kft. Elektronikus Kiadó.

Pártdokumentumok

Ceauşescu, Nicolae 1965: Raport al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman cu privire la activitatea partidului in perioada dintre Congresul al VIII-lea si Congresul al IX-lea al PCR. (A Román Kommunista Párt Központi Bizottságának jelentése a párt tevékenységéről a Román Kommunista Párt VIII. és IX. Kongresszusa közötti időszakról.) Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 21—193.

Gheorghiu-Dej, Gheorghe 1959: Beszédek és cikkek. Politikai Könyvkiadó, Bukarest

Gheorghiu-Dej, Gheorghe 1960: Az RMP KB jelentése a Párt tevékenységéről a II. és III. Pártkongresszus közötti időszakban, az 1960—1965. évi népgazdaságfejlesztési tervről és a 15 éves távlati gazdasági tervvázlatról. In: A RMP III. Kongresszusa. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 25—26.

Gheorghiu-Dej, Gheorghe 1961: A Román Munkáspártnak a SZKP XXII. Kongresszusán részt vett küldöttsége beszámolója az RMP KB 1961 november 30-december 5-i plenáris ülésén. Politikai Könyvkiadó Bukarest 1961.

Hruscsov, Nyikita Szergejevics 1964: Hruscsov beszéde a Román Munkáspárt III. Kongresszusán. In: A Román Munkáspárt III. Kongresszusa. 1960. június 20—25. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 201—246. 

***

1964 Nyilatkozat a Román Munkáspárt álláspontjáról a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kérdéseiben. Elfogadta az RMP KB 1964. áprilisi bővített plenáris ülése. Politikai Könyvkiadó, Bukarest.[1] A Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet. Hatalom, értelmiségiek, társadalom., valamint: A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában. Hatalom, szakértelem, átalakulás. Mindkettőt lásd: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ,,ötvenes" években. Pro Print Könyvkiadó Csíkszereda.  2005.

[2] Lásd a bibliográfiában: Bartha 2003:4-29.

[3] Példaként írhatom ide a székelyföldi helyzetet. Az 1949—1950-es úgynevezett verifikálás, azaz a párttagok káderezése, igazolása, megszűrése után, az ezt véglegessé tevő tagkönyvcsere nyomán a Magyar Autonóm Tartományban 1954 júliusában 19.558 a párttagok száma, a lakosság mintegy 2,6 százaléka (Arhivele Nationale, Directia Judeteana Mures, azaz Állami Levéltár Maros Megyei Igazgatósága (a továbbiakban ANDJM), 1134-es fond, 95-ös iratcsomó, Büróülések, p. 234-238).   A pártagok 49,59 százaléka munkás, 9,6 százaléka kollektivista, 14,39 százaléka szegény és középparaszt, 4,52 százaléka mérnök és más értelmiségi, a munkások után legnagyobb arányban pedig, 18,5 százalékban funkcionárius (ezen kívül 10 százalék más kategóriákhoz tartozik. Lásd uott).[3] 1960 végén az átalakított területi-adminisztratív szerkezetben, a Maros Magyar Autonóm Tartományban a párttagok száma 22.250, a lakosság mintegy 3 százaléka  (ANDJM, 1134-es fond, 268-as iratcsomó, Párttagok statisztikája). Ekkor a magyar párttagok aránya 65,33 százalék. A III. pártkongresszus határozatainak megfelelően, ezután gyorsabban növekszik a párt taglétszáma, 1962 januárjában már 30.078  párttagot és párttagjelöltet (ANDJM, 1134-es fond, 329-es iratcsomó, Büróülések, p. 13-20), 1963 decemberében 44.740-et mutatnak a statisztikák. Ez utóbbi időpontban a munkások (43,41 százalék) után a dolgozó parasztok (35,73) a legszámosabb kategória, a funkcionáriusok aránya a három év alatt alig változik (18,2 százalék) (ANDJM, 1134-es fond, 388-as iratcsomó, Büróülések, p. 78-84.). A magyarok aránya viszont mintegy hat százalékkal csökken ( lásd uo). 1966 végén már a tartomány lakosságának 8,11 százaléka párttag, ez az 1959-es arány mintegy négyszerese (ANDJM, 1134-es fond, 491-es iratcsomó, Büróülések, p. 19-35.)

[4] ,,Minden civilizációnak van egy rejtett kódja: seregnyi szabály és elv, amelyek jellegzetes ,,mintaként" árhatják az ember valamennyi tevékenységét a társadalomban. Ahogy az iparosítás hulláma végigsöpört a bolygón, enneki az új mintának a sajátos, rejtett törvényei fokozatosan láthatóvá váltak." (lásd Toffler 2001, p. 57.)

[5] Lásd Toffler könyvének negyedik fejezetét.

[6] Lásd a tanulmányt abban a kötetben, amely Andorka Rudolf, Stefan Hradil és Jules L. Peschar szerkesztésében a társadalmi egyenlőtlenségek szociológiai elemzésének nemzetközi irányzatairól nyújt képet.

[7] Lásd ezzel kapcsolatban Oláh Sándor könyvét.

[8] Emlékezzünk a Ceausescu-korszak egyik jelszavára:  a párt - a nemzet életcentruma  - vagy másképp értelmezve, és ez is megfelel a Ceausescu-korszak szellemének: a párt a nemzeti élet centruma. Eredetiben: ,,partidul — centrul vital al naţiunii".

[9] Lásd  Dobrincu-Irdachi 2005:23.

[10] Lásd Tănase 1998:218-219.

[11] Uott, p. 220.

[12] Uott, p. 221-222.

[13] A gazdasági fejlettségi szint összehasonlítása a korrigált GDP/fő mutató alapján — lásd Hunya 1990: 50.

[14] Az adatok a pártfőtitkárok kongresszusi jelentéseiből származnak, lásd: Gheorghiu-Dej 1960: 14—110, valamint Ceauşescu 1965: 21—193.

[15] Hruscsov beszédét lásd: A Román Munkáspárt III. Kongresszusa...1960: 201—246. 

[16] Minderről lásd Pető—Szakács 1985: 375—376, valamint 398—399.

[17] Gheorghiu-Dej: A Román Munkáspártnak a SZKP XXII. Kongresszusán részt vett küldöttsége beszámolója. Politikai Könyvkiadó Bukarest, 1961. p. 5.

[18] Uott, p. 15.

[19] Lásd: Nyilatkozat... 1964: 29—30.  Ugyanitt olvasható, hogy „A KGST-ben résztvevő szocialista országok gazdasági együttműködésükkel kapcsolatosan megállapították, hogy a nemzetközi szocialista munkamegosztás fő módszere, a nemzetgazdaságok közötti együttműködés fő formája a tervek összehangolása a két- és többoldalú megegyezések alapján. A KGST-tag szocialista országok együttműködési kapcsolatainak fejlődése folyamán javaslatok merültek fel olyan formákra és intézkedésekre, mint az összes tagországok számára közös egységes terv és egységes tervező szerv, az iparágankénti műszaki—termelési államközi szövetségek, a több ország közös tulajdonában levő vállalatok, az államközi gazdasági komplexumok, stb.” A román vezetők azzal indokolják lépésüket, bár létezik az a tendencia, amelyről Lenin is beszélt, és amire a szovjet vezetők hivatkoznak, csakhogy az egy más világtörténelmi korszakra vonatkozik, és „az egységes világgazdaság kialakulásának tendenciája” a hatvanas évek elején megnyilatkozik ugyan, de „ez a tényező nem hághatja át a szuverén és független országok népgazdaságából álló szocialista gazdasági világrendszer jelenlegi szakaszára jellemző objektív törvényeket.” (uo. 31.) Természetesen az állásfoglalást és az emögött kialakuló különállási tendenciát a szovjet és kínai kommunista vezetés nyílt vitája, a szovjet politikai, katonai befolyási lehetőségek korlátozottsága nyomán kialakuló politikai játéktér teremtette meg a román vezetés számára.

[20] Nyilatkozat... 1964: 49.